وضعیت پیشرفت

پروژه تجاری مسکونی ضامن در سال 97 تکمیل گردیده است و در حال حاضر در حال بهره برداری می باشد.

توضیحات پروژه

مجتمع تجاری مسکونی ضامن در خیابان نواب صفوی و در تقاطع این خیابان با بلوار شارستان واقع شده است. عملیات اجرایی ساخت آن از سال 92 شروع و در سال 97 به پایان رسید. این پروژه دارای 4 طبقه پارکینگ (طبقات -5 تا -2) ، 3 طبقه تجاری (طبقه -1 تا +1) و 7 طبقه مسکونی (طبقه +2 تا +8) می باشد.

مشخصات سطح و سطوح

جدول زیر مساحت انواع کاربری های تجاری و مسکونی را نشان می دهد.

کاربری طبقات تعداد مساحت کل مساحت مفید درصد مساحت مفید
مسکونی +2 تا +8 153 14,478 10,269 71%
تجاری -1 تا +1 240 11,440 3,845 34%
پارکینگ -5 تا -2 308 15,356 10,913 71%
مجموع 14 طبقه 41,274 25,027 61%

ترکیب سهامداران

این پروژه ماحصل مشارکت سه شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم، شرکت ساختمان شهرسازی هشتم و شرکت سرمایه گذاری سپه می باشد. میزان مشارکت هریک از سهامداران در جدول زیر نشان داده شده است.

شرکت ساختمان شهرسازی هشتم 34%
شرکت سرمایه گذاری توسعه سپهر هشتم 33%
شرکت سرمایه گذاری سپه 33%