توضیحات پروژه

دو ویژگی متمایز سایت پروژه پارک پونه ، یکی مجاورت با کارونسرایی قدیمی و دیگری محاط شدن با مجتمع های تجاری اقامتی مجلل ، احسان و پیام می باشد.