توضیحات پروژه

پروژه تجاری مسکونی پیام در زمینی به مساحت 2460 مترمربع و با زیر بنای 24.256 مترمربع، در ابتدای خیابان 17 شهریور واقع شده است. این پروژه از سال 1389 شروع شده است و کاربری آن به صورت تجاری و مسکونی ویژه (مسکونی موقت) نهایی و بر همین اساس نقشه­های فاز 1 و 2 تهیه شده است. در طراحی های اولیه، طبقات 1- و 1+ به عنوان کاربری تجاری تعریف شده بوده اند که نظر به عدم مرغوبیت تجاری­های طبقات 1- و 1+ احداث تجاری در این طبقات حذف شدند و طبقه 1+ به کاربری مسکونی و طبقه 1- به کاربری پارکینگ اختصاص داده شده اند.

مشخصات سطح و سطوح

جدول زیر مساحت انواع کاربری های تجاری و مسکونی را نشان می دهد.

کاربری طبقات تعداد مساحت کل مساحت مفید درصد مساحت مفید
مسکونی +1 تا +11 141 12,906 9,433 73%
تجاری همکف 30 1,480 515 35%
پارکینگ -5 تا -1 180 9,870 6,991 71%
مجموع 17 طبقه   24,256 16,939 70%